bewerk pagina: history edit attach

Waarderingsgrondlagen


categorie: FinanciŽn, Administratie

In de jaarrekening wordt het financiŽle resultaat van een boekjaar gepresenteerd en een overzicht gegeven van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen aan het einde van het boekjaar (de balans?).

De waarderingsgrondslagen vormen een soort leeswijzer voor de interpretatie van de gegevens in de jaarrekening. Hierin wordt o.a. aangegeven hoe activa worden gewaardeerd en afgeschreven, hoe kosten en baten worden genomen en wat onder welke soort schuld wordt verstaan.

De waarderingsgrondslagen zijn voor een derde partij (in principe) onontbeerlijk om een exact inzicht te krijgen in de financiŽle stand van zaken van de onderneming.

waarderingsgrondslagen.doc